Economia circular

L'economia circular (en anglès Circular economy, CE) és una estratègia que té per objectiu reduir tant l'entrada dels materials com la producció de deixalles verges, tancant els cicles o fluxos econòmics i ecològics dels recursos. L'anàlisi dels fluxos físics de recursos prové de l'escola de pensament de l'ecologia industrial en la qual els fluxos materials són de dos tipus, nutrients biològics, dissenyats per reintroduir-se en la biosfera sense incidents, i nutrients tècnics, els quals estan dissenyats per circular amb alta qualitat en el sistema de producció però no tornen a la biosfera.

L’economia circular se centra en el cicle dels recursos i és un model basat en la reutilització, la reparació, la remanufacturació i el reciclatge dels materials i productes, davant la utilització de matèries primeres verges.

L'economia verda és aquella que millora el benestar humà i l'equitat social, redueix els riscos ambientals i és eficient en l'ús dels recursos. Es tracta d’un model que integra la dimensió social i la conservació dels ecosistemes.